Có 1 kết quả:

děng zhōu bù děng shì

1/1

Từ điển Trung-Anh

the isoperimetric inequality