Có 1 kết quả:

děng chā shù liè

1/1

Từ điển Trung-Anh

arithmetic progression