Có 1 kết quả:

děng chā jí shù

1/1

Từ điển Trung-Anh

arithmetic series (such as 2+4+6+8+...)