Có 1 kết quả:

děng xiào bǎi wàn dūn dāng liàng

1/1

Từ điển Trung-Anh

equivalent megatonnage (EMT)