Có 1 kết quả:

děng yú

1/1

děng yú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to equal
(2) to be tantamount to

Một số bài thơ có sử dụng