Có 1 kết quả:

děng wēn

1/1

děng wēn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) constant temperature
(2) equal temperature