Có 1 kết quả:

děng shāng xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

isentropic curve (physics})