Có 1 kết quả:

děng ér xià zhī

1/1

děng ér xià zhī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

going from there to lower grades (idiom)