Có 1 kết quả:

děng hào

1/1

děng hào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(math.) equals sign =