Có 1 kết quả:

tǒng fá

1/1

tǒng fá

giản thể

Từ điển Trung-Anh

a sleeve valve