Có 1 kết quả:

dá duì

1/1

dá duì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(usually used in the negative) to answer or reply to sb's question