Có 1 kết quả:

dā ying

1/1

dā ying

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to promise
(2) to agree
(3) to reply
(4) to respond