Có 1 kết quả:

dá fēi suǒ wèn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to answer beside the point
(2) irrelevant answer