Có 1 kết quả:

cè lì

1/1

cè lì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to encourage
(2) to urge
(3) to impel
(4) to spur sb on