Có 1 kết quả:

cè yìng

1/1

cè yìng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) in coordination with
(2) to support

Một số bài thơ có sử dụng