Có 1 kết quả:

bì lù lán lǚ

1/1

Từ điển Trung-Anh

the hardships of beginning an undertaking (idiom)