Có 1 kết quả:

shāi zi

1/1

shāi zi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) sieve
(2) CL:面[mian4]