Có 1 kết quả:

shāo gū

1/1

shāo gū

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to hoop on a basket