Có 1 kết quả:

shāo jī

1/1

shāo jī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

bamboo basket for rice-washing