Có 1 kết quả:

tíng

1/1

tíng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

cái ống mắc sợi

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Ống mắc sợi dệt cửi. § Cũng gọi là “đĩnh” 錠.
2. (Danh) Trúc nhỏ hoặc cành cây nhỏ.

Từ điển Thiều Chửu

① Cái ống mắc sợi.
② Trúc nhỏ.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) ① Tre thon nhỏ;
② Ống mắc sợi.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cành tre, cành trúc nhỏ.

Từ điển Trung-Anh

(1) bamboo pole
(2) spindle