Có 1 kết quả:

kuài zi jiè

1/1

kuài zi jiè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Arabis, a genus of Brassica family including cress