Có 1 kết quả:

qiān zì bǐ

1/1

qiān zì bǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) felt-tip pen
(2) roller ball pen
(3) gel ink pen