Có 1 kết quả:

jiǎn biàn

1/1

jiǎn biàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) simple and convenient
(2) handy