Có 1 kết quả:

jiǎn dān

1/1

jiǎn dān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) simple
(2) not complicated