Có 1 kết quả:

jiǎn màn ㄐㄧㄢˇ ㄇㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

negligent (towards guests)