Có 1 kết quả:

jiǎn màn

1/1

jiǎn màn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

negligent (towards guests)