Có 1 kết quả:

jiǎn yì ㄐㄧㄢˇ ㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) simple and easy
(2) simplistic
(3) simplicity