Có 1 kết quả:

jiǎn yì péng

1/1

jiǎn yì péng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) makeshift shelter
(2) awning