Có 1 kết quả:

jiǎn jié

1/1

jiǎn jié

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) concise
(2) succinct
(3) pithy