Có 1 kết quả:

jiǎn liàn

1/1

jiǎn liàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 簡練|简练[jian3 lian4]