Có 1 kết quả:

jiǎn fán zhuǎn huàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

conversion from simple to traditional Chinese characters