Có 1 kết quả:

jiǎn xié bō

1/1

jiǎn xié bō

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) simple harmonic wave
(2) sine wave