Có 1 kết quả:

gū bāo

1/1

gū bāo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to heal the breach (Cantonese)