Có 1 kết quả:

gū jier

1/1

gū jier

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) short length
(2) small section or portion