Có 1 kết quả:

suàn nǐ hěn

1/1

suàn nǐ hěn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) you got me!
(2) you win!
(3) you are something!