Có 1 kết quả:

suàn shù píng jūn

1/1

Từ điển Trung-Anh

arithmetic mean (math.)