Có 1 kết quả:

suàn pán

1/1

suàn pán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) abacus
(2) CL:把[ba3]
(3) plan
(4) scheme