Có 1 kết quả:

suàn shù píng jūn shù

1/1

Từ điển Trung-Anh

arithmetic mean