Có 1 kết quả:

qián zhì

1/1

qián zhì

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

1. kiềm chế
2. kèm cặp