Có 1 kết quả:

guǎn jǐng

1/1

guǎn jǐng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

tube well