Có 1 kết quả:

guǎn tā sān qī èr shí yī

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) who cares
(2) no matter what
(3) regardless of the consequences