Có 1 kết quả:

guǎn zi gōng

1/1

guǎn zi gōng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) plumber
(2) pipe-fitter