Có 1 kết quả:

guǎn zi qián

1/1

guǎn zi qián

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) pipe wrench
(2) monkey wrench