Có 1 kết quả:

guǎn jiā pó

1/1

guǎn jiā pó

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) housewife (jocularly)
(2) female housekeeper of a higher rank (old)
(3) busybody