Có 1 kết quả:

guǎn lǐ céng shōu gòu

1/1

Từ điển Trung-Anh

management buyout (MBO)