Có 1 kết quả:

guǎn kuī suǒ jí ㄍㄨㄢˇ ㄎㄨㄟ ㄙㄨㄛˇ ㄐㄧˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

in my humble opinion