Có 1 kết quả:

guǎn bāo

1/1

guǎn bāo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

tracheid (botany)