Có 1 kết quả:

guǎn jiàn suǒ jí

1/1

Từ điển Trung-Anh

in my humble opinion (idiom)