Có 1 kết quả:

guǎn jiàn suǒ jí ㄍㄨㄢˇ ㄐㄧㄢˋ ㄙㄨㄛˇ ㄐㄧˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

in my humble opinion (idiom)