Có 1 kết quả:

guǎn xiá

1/1

guǎn xiá

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to administer
(2) to have jurisdiction (over)