Có 1 kết quả:

guǎn qián

1/1

guǎn qián

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

pipe wrench