Có 1 kết quả:

guǎn fēng qín

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) organ
(2) pipe organ